Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre
Uvodne določbe

1. člen

S temi pravili je urejeno sodelovanje in izvedba nagradne igre, ki jo organizira OPTIMA Skupina, Eva Cirnski s.p., Ljubljanska cesta 15b, 1241 Kamnik (v nadaljevanju organizator).

2. člen

Nagradna igra poteka v Republiki Sloveniji od 12.1.2011 do preklica na spletni strani www.roler.si in povezanimi stranmi (v nadaljevanju "ROLER NAGRADNA IGRA") in na Facebooku profilu http://www.facebook.com/#!/pages/Original-Derma-Roller-zbogom-gube-in-adijo-celulit/102588226472373

Organizator bo med uporabniki, ki so se vpisali v nagradno igro objavljeno na "ROLER NAGRADNA IGRA" v žrebanjih vsak mesec izžrebal 1X PREMIUM IGLIČNI ROLER oz. nagrade, ki bodo sproti objavljene www.roler.si oz. na FB profilu.


Sodelovanje v nagradni igri

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, oz. osebe, ki imajo dovoljenje polnoletne fizične osebe, s stalnim prebivališčem in bo prevzela nagrado v primeru, če prejemnik nagrade v času podelitve nagrade še ni polnoleten in ki v času trajanja nagradne igre spremljajo svoj elektronski poštni predal. Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje.

4. člen

Vsak sodelujoči v nagradni igri sodeluje s svojim Imenom in Priimkom oz. FB profilom le enkrat.

5. člen

Vse sodelujoče, ki bodo v času poteka nagradne igre spremljali svoj elektrnonski poštni predal, bo organizator presenetil z žrebanji, v katerih bodo izžrebanci lahko kupili izdelek Iglični Roler po znižani ceni.
Nagrajencem oz. izžrebancem bo poslana posebna spletna povezava, ki je namenjena samo njim in je ni dovoljeno posredovati tretji osebi, razen, če to ni izrecno doviljeno.

6. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko se je vpisal v nagradno igro in na svoj elektronski email naslov prejel obvestilo o sodelovanju skupaj z elektrnsko povezavo do splošnih pogojev in je ta elektronski email tudi elektronsko potrdil, oz. v primeru sodelovanja v FB nagradni igri všečkal in delil povezavo ali sliko.

7. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. Potek žrebanj in nagrade

8. člen

Vsi sodelujoči v imajo v vsakem žrebanju možnost, da prejmejo razpisane nagrade. Vse nagrade so razpisane neposredno takoj po preteklem žrebanju, sodelujoči v nagradni pa z enkratnim vpisom sodelujejo v vsakokratnem žrebanju. Nagrajenci preteklih žrebanj iz nadaljnih nagradnih žrebanj niso izločeni. Žrebanja bodo potekalo na sedežu organizatorja 1x mesečno oz. v primeru FB nagradne igre v obljubljenem roku.

Potek žrebanja

9. člen

Žrebanje bo izvedla 3 članska komisij sestavljena iz vodstva organizatorja nagradne igre in 2 člana komisije izven podjetja. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Žrebanje ni javno.

10. člen

Žrebanje komisija opravi z žrebanjem avtomatično izžrebanih emailov oz. v primeru FB nagradne igre, deljenj + všečkov sodelujočih. Izid žrebanja je naključen.

11. člen

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

• datumu, uri in kraju žrebanja,
• članih komisije,
• izločenih nagradnih kuponih,
• izžrebancih oz. nagrajencih,
• uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Izžrebani nagradni e-maili oz. FB profili se priložijo zapisniku.

12. člen

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Seznam sodelujočih v žrebanju se priloži zapisniku.

13. člen

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Pristojnosti komisije nagradne igre

14. člen

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre.

15. člen

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih nagradnih kuponov v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Prevzem nagrad

16. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje
:
• v času nagradne igre je bil vpisan v nagradno igro na ROLER NAGRADNA IGRA" oz. FB nagradna igra
• je bil izžreban v skladu s temi pravili.
• se je odzval na obvestilo o nagradi poslani na elektronski naslov oz. FB zasebni predal v roku 7 dni od obvestila.

17. člen

Nagrajenci bodo najkasneje 1 dan po žrebanju obveščeni na svoj email naslov ali FB predal in tudi objavljeni na FB profilu strani www.roler.si.

Nagrajenec mora v roku 7 dni po prejemu obvestila, da je bil izžreban oz. 7 dni po objavi na www.roler.si organizatorju sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov) ter davčno številko. S tem se nagrajenec strinja, da bo prevzel izžrebano nagrado. V nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Nagrada bo nagrajencu poslana preko pošte slovenije  ali GLS hitre pošte na stroške organizatorja. Posamezni nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 dni po prejemu obvestila na svoj elektronski naslov in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, po elektronski pošti, da se odpoveduje nagradi. Če posamezna nagrada ne bo podeljena, jo bo organizator vključil v naslednje žrebanje nagrad, če to dopušča narava nagrade.

18. člen

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na FB strani povezani z izdelki Iglični Roler, na spletni strani www.roler.si in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

19. člen

Vse specifike podelitve nagrad bodo dogovorjene naknadno med nagrajenci in organizatorjem.

20. člen

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na drugo osebo.

21. člen

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

22. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Davki od nagrad

23. člen

Organizator bo od dobitkov v nagradni igri za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku so nagrajenci dolžni pred prejemom nagrade predložiti davčno številko. Nagrajenec mora v roku 2 delovnih dni po objavi na spletni strani oz. po prejemu obvestila, da je bil izžreban, sporočiti davčno številko, sicer nagrajenec izgubi pravico do prejema nagrade.

Zaključek nagradne igre

24. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

25. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti. Varstvo osebnih podatkov

26. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1).

27. člen

Organizator nagradne igre ima pravico do objave osebnih podatkov izžrebancev za namen javne objave izžrebancev nagradne igre. Z vpisom v nagradno igro na FB strani povezani z izdelki Iglični Roler oz. www.roler.si, poda izžrebanec soglasje, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, povezava do njegovega FB profila) objavijo na spletni strani www.roler.si in povezanimi stranmi, ter FB strani povezani z izdelki Iglični Roler in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

28. člen

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Končna določba

29. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem, 12.1.2011. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.roler.si

Podatki organizatorja:

OPTIMA Skupina, Eva Cirnski s.p., Ljubljanska cesta 15b, 1241 Kamnik